OVER ONS - JOBS - vacature MAATSCHAPPELIJK WERKER

MAATSCHAPPELIJK WERKER KINDEREN- & JONGERENTEAM HALLE (30u)
 
DE ORGANISATIE

 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus is één van de 19 CGG in Vlaanderen en Brussel. Een CGG biedt gespecialiseerde ambulante zorg aan kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met matige tot ernstige psychische problemen. Vanuit multidisciplinaire teams en behandelinzichten en –methodes, zetten we in op behandeling van die psychische problemen. Daarnaast zijn we als CGG werkzaam rond preventie en vroegdetectie. Met kernwaarden als passie, performantie, expertise en verantwoordelijkheid werken we samen met cliënten en hun omgeving aan hun herstel. Als CGG zijn we één van de vele actoren in het landschap van zorg en welzijn, bijvoorbeeld in de netwerken geestelijke gezondheid kinderen-jongeren en volwassenen-ouderen. Samenwerking met partners, zowel in zorg naar cliënten als op het vlak van structurele afstemming, zit verweven doorheen onze werking. In onze missie klinkt het als volgt: CGG Ahasverus gaat, in samenwerking met haar partners en in haar werkingsgebied Halle-Vilvoorde, voor burgers met een veerkrachtige geestelijke gezondheid.

 

In het kader van versterking van ons kinderen- en jongerenteam in Halle, zijn we op zoek naar een collega, met name een maatschappelijk werker (30u).

 

Je takenpakket

 

Als maatschappelijk werker in ons kinderen- en jongerenteam in Halle omvat je takenpakket in essentie drie luiken, binnen de context van een multidisciplinaire teamsamenwerking: inschatten van de hulpvraag van cliënt(systeem), begeleiden van cliënt(systeem) vanuit social work insteek, uitvoeren van cliëntgebonden administratieve taken.

 

 • Inschatten van de hulpvraag van cliënt(systeem)

  • Vanuit je eigen deskundigheid als maatschappelijk werker en met geëigende methodieken, lever je jouw bijdrage tot het komen tot een zo breed mogelijk beeld over de persoon, zijn levenssituatie en contexten (functioneren van persoon met ggz-problematiek op diverse levensdomeinen), zijn hulpvraag, ... In dit verband doe je intakegesprekken, bespreek je met collega’s cliënten bij wie je zelf al dan niet betrokken bent in hun traject e.d.;

  • Vanuit een helikopterzicht sta je met cliënten en hun omgeving stil bij mogelijk aanbod qua ondersteuning, begeleiding en behandeling: in hun eigen netwerken, in laagdrempelig aanbod dichtbij, in het CGG, bij partners in de jeugdhulp (vb. CAR, CAW, 1 gezin 1 plan, privé-aanbod, …), in het netwerk geestelijke gezondheid (vb. mobiele teams), … Dit kan gaan om een breed palet: groepswerkingen, psycho-educatieve sessies, ouder-/gezinsbegeleidingen, individuele begeleiding en behandeling, …;

  • Je overlegt multidisciplinair met interne (en externe) zorgverstrekkers over de hulpvraag van de cliënt om te komen tot een geïntegreerd behandelplan;

  • Je brengt vanuit je eigen expertise inhouden e.d. aan binnen het behandelplan en volgt deze op, in afstemming en overleg met organisatie-interne en/of -externe collega's van andere disciplines.

 

 • Begeleiden van cliënt(systeem) vanuit social work insteek

  • Je ondersteunt en begeleidt de cliënt op maat, dit in functie van het stabiliseren, herstellen of optimaliseren van het functioneren van cliënt, (gezins)systeem en ruimere context op diverse levensdomeinen, steeds in relatie tot de ggz-problematiek van de cliënt;

  • Je doet beroep op verschillende methodieken waaronder (sociale vaardigheids)trainingen en psycho-educatieve sessies en je hanteert hiervoor verschillende modaliteiten waaronder groepswerk en online werk;

  • Je faciliteert toegang tot sociale voorzieningen die inspelen op diverse/andere levensdomeinen;

  • Je voert opvolgings- en afrondingsgesprekken met cliënt(contexten);

  • Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en neemt hierin, indien wenselijk, de rol van zorgcoördinator op: contacten met verwijzers, afstemmen van de zorg van verschillende instanties en uitbouwen van een netwerk;

  • Je stemt af met partnerorganisaties, waarbij naar eerstelijns partners een consulterende rol opgenomen kan worden vanuit het eigen vakgebied en opgebouwde ggz-knowhow;

  • Je levert vanuit je vakgebied je bijdrage (via project- of werkgroepen, via medewerking aan HerstelAcademie) aan zorginhoudelijke ontwikkelingen waar het CGG in haar beleid voor gaat.

 

 • Uitvoeren van cliëntgebonden administratieve taken

  • Je vult de eigen agenda in door plannen en registreren van afspraken;

  • Je houdt het (elektronisch) dossier van cliënten actueel en registreert alle contacten en verslagen in het kader van de begeleiding (cliënt, context, verwijzers, hulpverleners);

  • Je stelt verslagen op m.b.t. hulpvraag en begeleiding en verzorgt briefwisseling om te informeren/adviseren (en omtrent sociale administratie).

 

Je profiel

 

We zijn op zoek naar een collega die bij voorkeur:

 • Een opleiding tot maatschappelijk werker (of aanverwante opleiding) heeft en enige ervaring in het werkveld;

 • Vooral zin voelt om de ambulante geestelijke gezondheidszorg en het bredere landschap van ondersteuning, welzijn en zorg stevig te leren kennen om samen met CGG-interne en -externe collega’s samen bruggen te bouwen in functie van de kinderen/jongeren en hun gezinnen;

 • In multidisciplinair teamverband CGG-ondersteuning naar kinderen en jongeren en hun gezinnen vanuit sociaal werk mee invult;

 • Beschikbaar is vanaf september 2022.

 

Wij bieden

 

 1. Een contract van 30 uren (ca. 80%), onbepaalde duur.

 2. Verloning volgens betreffende barema in CGG-sector / Paritair Comité 331.00.20, met vergoeding voor woon-werk-verkeer en dienstverplaatsingen. Relevante beroepservaring wordt meegenomen bij de berekening van het loon.

 3. Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering.

 4. Een geëngageerd kinderen- en jongerenteam.

Interesse?

 

Stuur dan ten laatste op 23 juni een motivatiebrief en curriculum vitae naar an.bauwens@ahasverus.be en Jan De Clercq / directie@ahasverus.be. Voor eventuele inlichtingen kan je contact nemen met An Bauwens, via mail of telefonisch via het centraal CGG-onthaal (02 80 101 80).

 

De op basis van de schriftelijke sollicitaties weerhouden kandidaten worden via e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Zij worden dan uitgenodigd voor een eerste sollicitatiecontact op donderdag 30 juni (tussen 8u30 en 13u30). Voor de kandidaten die doorgaan naar de volgende fase, is een tweede sollicitatiecontact voorzien op dinsdag 5 juli (tussen 15u30 en 18u30). Gelieve hiermee alvast rekening te houden in uw agenda.

 

Begindatum: september 2022

Terug naar OVER ONS