OVER ONS - NIEUWS - AUDIT

AUDIT

Kader

Op 9 januari 2018 werd de werking van CGG Ahasverus geïnspecteerd via een beperkte audit. Het eindrapport kan je hier raadplegen.


Onze CGG medewerkers zetten zich dagelijks in om zo goed mogelijke zorg te bieden aan de vele mensen die bij ons in behandeling zijn. Om dit waar te maken vinden we feedback van cliënten, verwijzers en collega-hulpverleners zeer belangrijk. 


Als gesubsidieerde dienst moeten we bovendien ook verantwoording afleggen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zorginspectie is bevoegd voor dit toezicht. 


Wat doen we met het rapport? 

We vertalen voor elk van de 4 onderzochte thema’s de conclusies van dit inspectiebezoek naar acties waarvan we vinden dat die de geleverde hulp aan onze cliënten nog zal verbeteren. We zetten ze hier even kort op een rij.

 

Thema 1: Behandelplangericht werken
•    De inhoudelijke uitwerking van de behandelplannen (aan welke thema’s wordt gewerkt, wat is plan van aanpak en wie doet wat) zit reeds goed en wordt verder bewaakt. 
•    Een aandachtspunt voor de toekomst is een snellere beschikbaarheid van het behandelplan als kerndocument in het cliëntendossier. Het behandelplan wordt geraadpleegd bij elke teambespreking.
•    We maken afspraken over de minimale informatie die over elk gesprek in het dossier moet staan. Zo is steeds de meest recente informatie over de cliënt en behandeling beschikbaar voor alle teamleden.  

 

Vanaf 1 januari 2019 beschikken we over een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit biedt nieuwe mogelijkheden tot een veilige, vlottere en meer gebruiksvriendelijke verwerking van alle cliëntinformatie. In de komende maanden zullen we duidelijke richtlijnen uitschrijven voor behandelplannen en sessieverslagen, zodat alle afspraken en belangrijke acties die plaats vonden gemakkelijk terug te vinden zijn.

 

Thema 2: Multidisciplinaire werking
•    We blijven streven naar uitbreiding van uren psychiater in al onze teams via een actief aanwervingsbeleid.
•    Het belang van vlotte informatiedeling met andere betrokken hulpverleners krijgt de komende maanden een vernieuwde aandacht. Er worden nieuwe briefsjablonen opgemaakt die gebruikt zullen worden voor verslaggeving naar huisartsen en andere verwijzers. We willen briefwisseling bij opstart en afsluiting van elke behandeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe richtlijnen rond gegevensverzameling en -deling (toestemming patiënt, bescherming privacy e.d.).

 

Vanaf januari 2019 zullen medewerkers gebruik maken van de nieuwe briefwisseling.
We zullen deze nieuwe praktijk opvolgen en waar nodig bijsturen.

 

Thema 3: Uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback
We bevragen onze cliënten op verschillende tijdstippen in de loop van de behandeling over de ernst van hun klachten en (het effect op) hun welbevinden en functioneren (het samenleven met partner en gezin, studies, werk en vrijetijdsbesteding). 
•    Deze informatie moet beschikbaar zijn op de geplande evaluatiebesprekingen met de cliënt.
•    De uitbouw van een goede samenwerking tussen cliënt en hulpverlener is nodig voor goede zorg. We gaan dit sterker opvolgen en zeker in de opstartfase van elke behandeling.  

 

We kiezen er voor deze informatie enkel te gebruiken voor bijsturing van de individuele behandeling van de betrokken cliënten. 

 

Thema 4: Opsporing en behandeling van suïcidaal gedrag
De opvolging van cliënten in crisis en/of suïciderisico is een grote bezorgdheid van onze collega’s. De vertaling van recent gepubliceerde Richtlijnen (rond suïcidepreventie, vroege opsporing en behandeling) naar onze behandelaanpak is volop bezig en wordt versterkt met volgende acties;
•    Bij de inschatting van suïciderisico zal de CGG hulpverlener samen met de cliënt en diens omgeving bekijken hoe de crisis veilig doorgekomen kan worden en welke (extra) hulp gemobiliseerd kan worden. We zullen hierbij gebruik maken van een aangepast model van het ‘Veiligheidsplan’. 
•    Niet enkel de eerste inschatting van suïciderisico zal gedocumenteerd worden in het dossier (EPD), er zal vervolgens op regelmatige tijdstippen een herinschatting van het risico gebeuren, zodat de hulpverlener en het team de behandeling kunnen bijsturen waar nodig. 

 

Zowel het Veiligheidsplan, teamafspraken rond opvolging en de regelmatige inschatting zal mogelijk worden in het nieuwe EPD. Een werkgroep schrijft de nodige richtlijnen uit en voorziet een vorming voor alle medewerkers (najaar 2018).   


De rapporten van alle CGG in Vlaanderen en het opgemaakte beleidsrapport worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Zorginspectie


Indien u vragen hebt of verduidelijkingen wenst bij het rapport van CGG Ahasverus kunt u steeds contact opnemen met de algemeen directeur Eric Stijnen of onze vestigingscoördinatoren. ​

Begeleidende brief

AUDIT rapport

Terug naar OVER ONS

© 2018 - CGG Ahasverus