IK ZOEK HULP - PSYCHOTHERAPIE-BRUG

English below
 
Voor wie? ​
 • Je bent een gedetineerde/geïnterneerde in één van de Brusselse gevangenissen: Sint-Gillis, Vorst of Berkendaal

 • Je bent een familielid/naaste van een gedetineerde/geïnterneerde

 • Je bent ex-gedetineerde

 • Je spreekt Nederlands (of Engels)

 • Je ervaart psychische moeilijkheden

 • Je wil vrijwillig in therapie komen


Wat doen we? 

1. Hulpverlening in de gevangenissen
Voor gedetineerden/geïnterneerden:

 • individuele gesprekken

 • gespreksgroepen

 • schriftelijke therapie

 • filmdebatten

2. Hulpverlening in de vestiging van Psychotherapie-BRUG
Voor (ex-)gedetineerden:

 • individuele gesprekken voor gedetineerden met uitgangsvergunningen (UV’s)

 • individuele gesprekken voor ex-gedetineerden na detentie

Voor CGG’s (regio Brussel-Halle-Vilvoorde en regio Leuven):

 • intakes in gevangenissen

 • supervisie en vorming

 • ondersteuning en coaching

Voor familie en naasten:

 • individuele gesprekken

 • contextuele gesprekken

3. Signaleren


Hoe bieden we therapie?
 • Vertrouwelijke, onafhankelijke (van justitie) en vrijwillige hulpverlening

 • De gesprekken zijn steeds op vrijwillige vraag (geen therapievoorwaarde)

 • Gedetineerden kunnen zelf contact opnemen via een rapportbriefje in de gevangenis of kunnen aangemeld worden via Justitieel Welzijnswerk of via de psychosociale dienst van de gevangenis

 • Ex-gedetineerden en familie/naasten kunnen ons contacteren op onderstaande contactgegevens

 • Er worden geen attesten afgeleverd of gecommuniceerd met justitie over de inhoud van de gesprekken

 • De regelmaat van de gesprekken wordt in overleg vastgelegd

 • De cliënt kiest zelf over wat er gepraat wordt


Prijs

Gratis

 

Contact

Psychotherapie-BRUG
Gaucheretstraat 164 - 1030 Schaarbeek
02 512 67 84
psychotherapie-brug@ahasverus.be
Voor meer info: www.psychotherapiebrug.com

ENGLISH

For who?
 • You are a detainee/internee in one of the prisons of Brussels: Sint-Gillis, Vorst or Berkendaal

 • You are family member of a detainee/internee

 • You are an ex-detainee

 • You speak English (or Dutch)

 • You have psychological difficulties

 • You wish to come to therapy voluntarily

What do we do?

1. Assistance in prisons
For detainees/internees:

 • individual therapy

 • group therapy

 • writing therapy

 • movie debates

2. Assistance in the bureaus of Psychotherapie-BRUG
For (ex-)detainees:

 • individual therapy for detainees with permission to leave prison

 • individual therapy for (ex-)detainees after detention

For family:

 • individual therapy

 • contextual therapy

3. Signalisation


How do we offer therapy?
 • Confidential, independent from justice and voluntary assistance

 • The therapy is based on a voluntary question (no condition for therapy)

 • Detainees can contact our service with a rapportnote in prison of can be signed up by Justitieel Welzijnswerk or by the psychosocial services of prison

 • Ex-detainees and family could contact us on the contact details below

 • There won’t be given any certificates for being present at therapy and there won’t be communicated with justice about the content of the conversations

 • The regularity of the therapy will be discussed between the therapist and the client

 • The client chooses what will be discussed during therapy


Price

For free

 

Contact

Psychotherapie-BRUG
Gaucheretstraat 164 - 1030 Schaarbeek
02 512 67 84
psychotherapie-brug@ahasverus.be
For more info: www.psychotherapiebrug.com

Terug naar AANBOD - IK ZOEK HULP